วิชาภาษาไทย ม.๖

คำอธิบายรายวิชา

 ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย  ม.๖  ภาคเรียนที่     ๔๐  ชั่วโมง  ๑ หน่วยกิต

อ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างไพเราะเหมาะสม  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่า เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต  พร้อมทั้งเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึกและรายงาน  เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ  แสดงทรรศนะ โต้แย้ง  โน้มน้าว  เชิญชวน  โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง  มีข้อมูลสาระสำคัญชัดเจน  เขียนเรียงความ  และบันทึกการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สรุปแนวคิด  แสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์แนวคิด  การใช้ภาษาและความน่าเชื่อถืออย่างมีเหตุผล  พร้อมทั้งมีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดูแล้วประเมินเรื่อง  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษา  และลักษณะของภาษา  องค์ประกอบของพยางค์และคำ  ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส  กาลเทศะและบุคคล  รวมทั้งใช้คำราชาศัพท์ได้อย่างเหมาะสม

วิเคราะห์  วิจารณ์  วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น  วิเคราะห์ลักษณะเด่น  เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ  เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่น ด้านอาชีพในท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการทางภาษา เพื่อพัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ ตลอดจนนำความรู้ความคิดไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน การเขียนการฟัง การพูดและการดู  พัฒนาลักษณะนิสัยความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตเป็นสาธารณะอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ภาษาไทยให้ยั่งยืนสืบไป

ตัวชี้วัด  

ท๑.๑ ม๔-๖/๑,๔,๗

ท๒.๑ม๔-๖/๑,๒,๗

ท๓.๑ ม๔-๖/๑- 

ท๔.๑ ม๔-๖/๑-๓

ท๕.๑ ม๔-๖/๑-๒,๖         

รวม ๑๕ ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชา

 ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย  ม.๖  ภาคเรียนที่  ๒  ๔๐ ชั่วโมง  ๑ หน่วยกิต

สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาพัฒนาตน  พัฒนาการเรียน  และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ  และมีมารยาทในการอ่าน   ผลิตงานเขียนของตนในรูปแบบต่างๆ  บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ  และมีมารยาทในการเขียน  ฝึกพูดในโอกาสต่างๆ  พูดแสดงทรรศนะ  พูดโน้มน้าวใจ  และมีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด  แต่งบทร้อยกรองประเภท  กาพย์  ฉันท์ และวิเคราะห์  ประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา  พร้อมท่องจำและบอกคุณค่าจากบทอาขยานตามที่กำหนดและจากบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่น ด้านอาชีพในท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการทางภาษา เพื่อพัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ ตลอดจนนำความรู้ความคิดไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน การเขียนการฟัง การพูดและการดู  พัฒนาลักษณะนิสัยความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตเป็นสาธารณะอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ภาษาไทยให้ยั่งยืนสืบไป
ตัวชี้วัด              

ท๑.๑ ม๔-๖/๘-๙ 

ท๒.๑ม๔-๖/๔,๗-๘

ท๓.๑ ม๔-๖/๕-๖ 

ท๔.๑ ม๔-๖/๔,๗ 

ท๕.๑ ม๔-๖/๓,๕-๖        

รวม ๑๒ ตัวชี้วัด