Правила для авторів

     

1. У журналі "Клінічна анатомія та оперативна хірургія" публікуються оригінальні дослідження, аналітичні огляди, лекції, короткі повідомлення і методи дослідження з клінічної анатомії (хірургічної, топографічної, рентгенологічної, вікової, типової, мікроскопічної, порівняльної, динамічної, варіантної, ультразвуковової, томографічної); експериментальної хірургії; технологій хірургічних операцій та лікарських маніпуляцій; а також рецензії на монографії та підручники; статті, присвячені пам'ятним та історичним датам, ювілеям тощо.

2. Структура оригінальної статті: УДК. Ініціали та прізвище автора. Назва підрозділу (в дужках – вчене звання, ініціали та прізвище керівника). Назва установи, де виконана робота, місто. НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ). Вступ (постановка загальної проблеми та її зв'язок з науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень, в яких започатковано розв'язання даної проблеми; окреслення невирішених питань). Мета дослідження. Матеріал і методи. Результати дослідження та їх обговорення (виклад основного матеріалу дослідження з обгрунтуванням одержаних результатів). Висновки. Перспективи наукових досліджень пошуку. Список використаної літератури. Назва статті, ініціали та прізвище автора, назва установи, де виконана робота, місто, НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ), резюме та ключові слова (українською, російською та англійською мовами).

3. На останній сторінці статті мають бути підписи всіх авторів, а також реквізити одного з авторів для спілкування (прізвище, ім'я, по батькові; e-mail, телефон).

4. Статтю набирати в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman Cyr (14 кегель) з інтервалом 1,5. Для формул використовувати вбудований у Word для Windows редактор формул. У тексті статті дані таблиць не повторювати. На диску або в електронному листі текст статті записувати окремим файлом "прізвище першого автора.doc".

5. Таблиці набирати у текстовому редакторі Word. Таблиці мають бути компактні, пронумеровані та озаглавлені. Скорочення в назві таблиць не дозволяються.

6. Ілюстрації мають бути чіткі, пронумеровані та озаглавлені, з роздільною здатністю 300 dpi. У підписах до фоторепродукцій мікропрепаратів вказувати збільшення об'єктива та окуляра, метод забарвлення зрізів.

7. Список цитованої літератури наводиться згідно з порядком цифрового посилання на неї у тексті [у квадратних дужках]. Бібліографічний опис використаних джерел наводиться згідно з формою 23 (Бюлетень ВАК України, № 3, 2008).

8. У резюме подавати основний зміст статті, акцентуючи увагу на нових відомостях, не повторюючи заголовку статті.

9. У статтях з висвітленням експериментальних досліджень у розділі «Матеріал і методи» потрібно вказати про дотримання автором міжнародних принципів Хельсинської декларації про гуманне ставлення до тварин.

10. Автори рукописів зобов'язані дотримуватися міжнародних номенклатур (анатомічної, гістологічної, міжнародної класифікації хвороб тощо). Назви фірм-виробників апаратури, реактивів, інструментів, шовного матеріалу тощо наводити в оригінальній транскрипції із зазначенням назви країни. Результати вимірювань подавати в одиницях міжнародної системи СI. Скорочення термінів (крім загальновживаних) неприпустиме.

11. На адресу редакції надсилати: 1) один примірник статті на паперовому носії, завізований науковим керівником; 2) компакт-диск або електронний лист зі статтею; 3) направлення установи, в якій виконана робота; 4) висновок комісії з біоетичної експертизи.

12. Редакція залишає за собою право виправляти статті, не змінюючи їх основного змісту.

13. Статті, опубліковані в інших виданнях або надіслані до інших видань, подавати не дозволяється.

14. Рукописи, листи та інші матеріали надсилати за адресою: Редакція журналу "Клінічна анатомія та оперативна хірургія", Буковинський державний медичний університет, пл. Театральна, 2, м. Чернівці, Україна, 58002. E-mail: cas@bsmu.edu.ua, тел. +38 (0372) 55-55-61, +38(050)5075320.

Comments