Editorial board

Boychuk T.M.Editor-in-Chief 
Akhtemiichuk Yu.T. - Gpochetny Editor-in-Chief 
Ivaschuk O.I. - First Deputy Editor-in-Chief 
Chaikovsky Yu.B. - Deputy Editor-in-CHief
Slobodian O.M. - Deputy Editor-in-CHief
Proniaiev D.V. 
Executive Secretary
     

EDITORIAL COUNCIL:

Vovk Yu.M. (Lugansk), Voloshyn M.A. (Zaporizzhia), Gnatiuk M.S. (Ternopil), Golovatskyi A.S. (Uzhgorod), Dudenko V.G. (Kharkiv), Zaporozhan V.M. (Odessa), Katereniuk I.M. (Kyshyniv), Kiryakulov G.S. (Donetsk), Koveshnikov V.G. (Lugansk), Kostylenko Yu.P. (Poltava), Kostiuk G.Ya. (Vinnytsia), Kryvko Yu.Ya. (Lviv), Ledvanov M.YU. (Moscow), Lupyr V.M. (Kharkiv), Mazorchuk B.F. (Vinnytsia), Maslovskyi S.Yu. (Kharkiv), Modavska A.A. (Astrakhan), Okolokulak E.S. (Grodno), Pykaliuk V.S. (Simferopol), Popov O.G. (Odessa), Popovych Yu.L. (Ivano-Frankivsk), Ryliuk A.F. (Minsk), Romayev S.M. (Kharkiv), Sak N.M. (Kharkiv), Semenov G.M. (St.Petersburg), Sikora V.Z. (Sumy), Talko V.I. (Kyiv), Tereshchenko A.O. (Kharkiv), Topka E.G. (Dnipropetrovsk), Topor B.M. (Kyshyniv), Fedoniuk Ya.I. (Ternopil), Cherkasov V.G. (Kyiv), Shkodivskyi M.I. (Simferopol)https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

Comments