เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้