เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้”


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“นักเรียนโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมน้ำใจดี  มีทักษะในการดำรงชีวิต”