อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

นักเรียนโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมมีทักษะชีวิตและมีจิตสาธารณะ