ปรัชญา

          สทฺธา  สาธุ  ปติฏฺฐิตา     (ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว  ยังประโยชน์ให้สำเร็จ)


คติพจน์

        ปัญญา  สามัคคี  มีน้ำใจ