“ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมสามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ      ตามมาตรฐานการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดำเนินชีวิต”