“โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมมุ่งมั่นจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียน  มีความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต   มีจิตรักการอ่านรักการเรียนรู้  พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”