วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม คือ

“ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมสามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
ศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดำเนินชีวิต”