เหลืองดำคืนถิ่น2562

ด้วยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม(วิทยาประชาสรรค์) จะจัดกิจกรรม เหลือง-ดำ คืน ถิ่น ปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 14 เมษายน 2562 เพื่อประกอบกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร จากครู อาจารย์ ผู้อาวุโส ในชุมชน และร่วมกันเสนอแนวคิดเพื่อปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ จึงกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้
 -15 กุมภาพันธ์ 2562   ฝ่ายบริหารโรงเรียนเชิญรองประธานชมรมศิษย์เก่า ร่วมประชุมปรึกษาแนวดำเนินการกิจกรรมเบื้องต้น
 -18 กุมภาพันธ์ 2562   เตรียมข้อมูลศิษย์เก่าทุกรุ่น เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์
 -23 กุมภาพันธ์ 2562  ประชุมตัวแทนศิษย์เก่าทุกรุ่น เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรม -ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ที่นี่

แบบแจ้งชื่อตัวแทนศิษย์เก่า เข้าร่วมประชุม วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ‎‎(การตอบกลับ)‎‎Comments