รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563


วัน เดือน ปี

รายละเอียดของกิจกรรม

21-25   มีนาคม 2563

รับสมัครนักเรียน ม.และ ม.ปีการศึกษา 2563 พร้อมเอกสารประกอบที่ระบุในใบสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน(ตนเอง+ผู้ปกครอง) 
2.บัตรประชาชน(ตนเอง+ผู้ปกครอง) 
3.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด นิ้ว และ 1.5 นิ้ว ฯลฯ 

รับสมัครตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องแนะแนว อาคารเรียนหลังที่ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://forms.gle/BfqqTUND5acLUWnX6        

(หมายเหตุ : ต้องใช้ E-mail ในการสมัคร)

29 มีนาคม 2563

ทดสอบความรู้เพื่อแยกห้องเรียนด้วยข้อสอบของโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม  ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 12.00 น.

4 เมษายน 2563

7 เมษายน 2563
- ประกาศผลการสอบและประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4

-รายงานตัว และมอบตัวนักเรียนใหม่


ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่/ค่ายคุณธรรม ม.และ ม.4 เวลา 08.00 – 16.00 น. (นักเรียนใส่เสื้อยืดขาว+กางเกงวอร์ม)


นักเรียนทุกคนทำความสะอาดห้องเรียน พบครูที่ปรึกษา/รับหนังสือ – อุปกรณ์การเรียน/รับตารางเรียน 1/2563

ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.


เปิดภาคเรียนที่ 1/2563


Comments