รับสมัครนักเรียนใหม่2562

วัน เดือน ปี

รายละเอียดของกิจกรรม

22,23 – 25-27   มีนาคม 2562

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 พร้อมเอกสารประกอบที่ระบุในใบสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน(ตนเอง+ผู้ปกครอง) 
2.บัตรประชาชน(ตนเอง+ผู้ปกครอง)
3.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว ฯลฯ 

รับสมัครตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องแนะแนว อาคารเรียนหลังที่ 3 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

·      หมายเหตุ  วันที่ 24 มีนาคม 2562 ไม่มีการรับสมัครนักเรียน เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้ง

28 มีนาคม 2562

ทดสอบความรู้เพื่อแยกห้องเรียนด้วยข้อสอบของโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม  ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 12.00 น.

5 เมษายน 2562

-         ประกาศผลการสอบและประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 แยกตามห้องเรียน

-         รายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 พร้อมเอกสารระเบียนแสดงลการเรียน(ปพ.1)

-         สั่งชุดพละ, ชุดพื้นเมือง ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

9 เมษายน 2562

-         มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4  

-         ประชุมและสร้างข้อตกลงกับผู้ปกครองนักเรียน

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

14 พฤษภาคม 2562

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่/ค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4 เวลา 08.00 – 16.00 น. (นักเรียนใส่เสื้อยืดขาว+กางเกงวอร์ม)

15 พฤษภาคม 2562

นักเรียนทุกคนทำความสะอาดห้องเรียน พบครูที่ปรึกษา/รับหนังสือ อุปกรณ์การเรียน/รับตารางเรียน 1/2562

ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.

16 พฤษภาคม 2562

เปิดภาคเรียนที่ 1/2562

Comments