กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ


คู่มือแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  คลิก

https://drive.google.com/file/d/1wA-RKzphB7xxyKZv-bHxH4SVav2JXsKt/view?usp=sharing


ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


https://sites.google.com/a/brw.ac.th/web/klum-ngan-brihar-ngan-wichakar/1.jpg
เข้าสู่ห้องเรียน 
ครูวิทยา  ตะนันกลาง
คลิกที่นี่ 


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


เข้าสู่ห้องเรียน 
ครูเมธี บุญตา
 
คลิกที่นี่ 


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


เข้าสู่ห้องเรียน 
ครูกัลยา  มั่นคง
  
คลิกที่นี่  


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


เข้าสู่ห้องเรียน 
ครูณัฏชาวรินทร์  ภูริภัณฑ์ชนะ
คลิกที่นี่ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์

และเทคโนโลยี


เข้าสู่ห้องเรียน 
ครูอัจฉรี  รวมสุข
  คลิกที่นี่  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์

และเทคโนโลยี


เข้าสู่ห้องเรียน 
ครูจิรศักดิ์  ดวงสุข

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์

และเทคโนโลยี


เข้าสู่ห้องเรียน 
ครูพิทักษ์พงศ์  คำแดง
  คลิกที่นี่ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์

และเทคโนโลยี


เข้าสู่ห้องเรียน 
ครูอนุทัศน์  อัศวภูมิ
 คลิกที่นี่  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์

และเทคโนโลยี


เข้าสู่ห้องเรียน 
ครูธิดารัตน์  ชมภูชัย
 คลิกที่นี่    

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์

และเทคโนโลยี


เข้าสู่ห้องเรียน 
ครูปิยนุช วรรณชัย
  คลิกที่นี่   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์

และเทคโนโลยี


เข้าสู่ห้องเรียน 
ครูพิชชาภรณ์ ผัดอิ่น
คลิกที่นี่ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

เข้าสู่ห้องเรียน 
ครูถกลเกียรติ   กุมกัน
  คลิกที่นี่ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

เข้าสู่ห้องเรียน 
ครูวุฒิชัย  คำพระแย
 คลิกที่นี่  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เข้าสู่ห้องเรียน 
ครูพิชญนันท์  วัฒนจารุรัศมิ์
คลิกที่นี่  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เข้าสู่ห้องเรียน
 
ครูกรรณิการ์  กันทะ
  คลิกที่นี่    
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เข้าสู่ห้องเรียน
 
ครูธิดารัตน์  ศรีวิชัย
  คลิกที่นี่    
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
เข้าสู่ห้องเรียน 
ครูดนุพล  ตุ่นเต่ย
  คลิกที่นี่