กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงบประมาณของโรงเรียน ประกอบด้วย ๕ กลุ่มงานย่อย คือ
๑.งานวางแผน งบประมาณ และงานประกันคุณภาพการศึกษา
๒.งานการเงิน
๓.งานการบัญชี
๔.งานพัสดุและสินทรัพย์
๕.งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๓ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
    โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ได้ดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมีกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)