1. หลักสูตร กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2560 คลิกที่นี่
2. ข้อสอบที่ร่วมกันทำ ที่โรงเรียนปล้องวิทยาคม คลิกที่นี่