ประวัติความเป็นมา

   จากกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระราชทานแก่บุคคล ที่เข้าเฝ้า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ว่า "ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และทำงานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทย อยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษา ความพออยู่พอกิน มีความสงบเปรียบเทียบ กับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้"และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ                  ที่ให้ประชาชนชาวไทย มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง รู้จักการประหยัด อดออม ไม่สุรุ่ยสุร่าย ไม่ฟุ่มเฟือย ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของโรงเรียนในเรื่องของการประหยัดและอดออม

          ซึ่งทางโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. และอยู่ในลักษณะเฉพาะของการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีมาตรฐานคุณภาพ       ในด้านวินัย มีความซื่อสัตย์ รู้จักประหยัดอดออม อุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน์  ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนธนาคาร     ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุญเรือง ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการทำงานด้านธนาคาร อันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะมีประสบการณ์ตรง และสามารถนำความรู้ ดังกล่าวไปใช้ในอนาคตได้

หน้าเว็บย่อย (3): กลอน พันธกิจ วิสัยทัศน์
Comments