แนวคิดและสาระ : การเรียนรู้แบบโครงงานคอมพิวเตอร์


      โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าของทุก ๆ สังคมในโลกปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีด้านนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องยากที่ประชาชนจะคอยติดตามความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาและเป็นสิ่ง ที่ไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่า ดังนั้นการศึกษาเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์จึงต้องศึกษาหลักการและเนื้อหาพื้นฐานเป็นสำคัญ 


หน่วยที่ 1 โครงงานคอมพิวเตอร์

นักเรียนสามารถบอกความหมายและคุณค่าของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ และจำแนกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้หน่วยที่ 2 ขั้นตอนการทำโครงงาน

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์หน่วยที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน

นักเรียนสามารถจัดทำและนำเสนอข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ได้หน่วยที่ 4 การเขียนโครงร่าง

นักเรียนสามารถอธิบายวิธีทำโครงงานอย่างเป็นระบบและวิธีทำโครงงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพได้หน่วยที่ 5 การเขียนรายงานโรงงาน

นักเรียนสามารถทำรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์ได้
หน่วยที่ 6 การเขียนบทคัดย่อ

นักเรียนสามารถนำเสนอโครงงานและประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร์ได้