ประกาศโรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์6 พ.ย. 2561 20:10โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ด้วย โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561    เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.. 2562  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา(ลองตองประชานุกูล)  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้.....

Ċ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3,
6 พ.ย. 2561 20:10
Comments