ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด

 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด

 

          ที่ตั้งและอาณาเขต

                   จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ และ เส้นแวงที่  99  องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร)  ห่างจากกรุงเทพมหานคร  696 กิโลเมตร มีพื้นที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,566,911 ไร่ มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัด นครราชสีมา

                   ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าไม้ มีที่ราบอยู่ตอนกลาง ตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง มีภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท์ สูงประมาณ 2,565.3355 เมตร อยู่ในเขตอำเภอจอมทอง

 

          อาณาเขตติดต่อ

                ทิศเหนือ          ติดรัฐฉานของสหภาพเมียนมาร์

                ทิศใต้             ติดอำเภอสามเงา อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง (จังหวัดตาก)    

            ทิศตะวันออก     ติดอำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า (จังหวัดเชียงราย) อำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองลำปาง (จังหวัดลำปาง) อำเภอบ้านธิ อำเภอเมืองลำพูน  อำเภอป่าซาง อำเภอ เวียงหนองล่อง  อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอลี้(จังหวัดลำพูน)

               ทิศตะวันตก      ติดอำเภอปาย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

             จังหวัดเชียงใหม่มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าเพียงประเทศเดียว มีระยะทางแนวชายแนวทั้งสิ้น 227 กิโลเมตร และมีพื้นที่ติดต่อใน 5 อำเภอ ได้แก่

                   1) อำเภอแม่อาย : 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่อาย ตำบลมะลิกา ตำบลแม่สาว ตำบล ท่าตอน  เมืองที่ติดต่อคือ เมืองยอน รัฐฉาน

                   2) อำเภอฝาง : 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลม่อนปิ่น และตำบลแม่งอน เมืองที่ติดต่อคือ  บ้านโป่งป่าแขม เมืองต่วน รัฐฉาน

                   3) อำเภอเชียงดาว : 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลเมืองนา เมืองที่ติดต่อคือ บ้านน้ำยุม เมืองต่วน รัฐตองยี

                 4) อำเภอเวียงแหง : 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลเปียงหลวง ตำบลเมืองแหง ตำบลแสนไห เมืองที่ติดต่อคือ บ้านบางใหม่สูง              บ้านปางเสือเฒ่า บ้านกองเฮือบิน เมืองต่วน รัฐตองยี

                   5) อำเภอไชยปราการ : 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนวงบัว  เมืองที่ติดต่อคือ บ้านโป่งป่าแขม เมืองต่วน รัฐฉาน  

 

          ลักษณะภูมิประเทศ

                   ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง มีภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท์ สูงประมาณ 2,565 เมตร อยู่ในเขตอำเภอจอมทอง นอกจากนี้ยังมีดอยอื่นที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยผ้าห่มปก (อำเภอฝาง) สูง 2,285 เมตร ดอยหลวงเชียงดาว (อำเภอเชียงดาว) สูง 2,170 เมตร ดอยสุเทพ (อำเภอเมืองเชียงใหม่)      สูง 1,601 เมตร

                   สภาพพื้นที่แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ

                   1) พื้นที่ภูเขา คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 80 ของจังหวัด ประกอบด้วยทิวเขาอินทนนท์ (หรือถนนธงชัยตะวันออก) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด พาดยาวจากทิศเหนือจรดใต้ ตามแนวรอยต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และทิวเขาขุนตาน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด พาดผ่านในทิศเหนือ-ใต้ พื้นที่ภูเขาส่วนใหญ่เป็นป่าต้นน้ำลำธารไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ส่วนบางพื้นที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชาวเขาชาติพันธุ์ต่าง ๆ

                   2) พื้นที่ราบลุ่มน้ำและที่ราบเชิงเขา กระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ ได้แก่ ที่ราบลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำฝาง ลุ่มน้ำแม่งัด เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร

 

          ลักษณะภูมิอากาศ

                   จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,100-1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน    ฤดูหนาว และฤดูร้อน

         

          การปกครอง

                   จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 204 ตำบล และ 2,066 หมู่บ้าน

                   มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ดังนี้             

                             1) หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง จำนวน 166 หน่วยงาน             

                             2) หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 34 หน่วยงาน             

                             3) หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 211 แห่ง ประกอบด้วย

                                      - องค์การบริหารส่วนจังหวัด       จำนวน 1 แห่ง

                                      - เทศบาลนคร                       จำนวน 1 แห่ง

                                      - เทศบาลเมือง                      จำนวน 4 แห่ง

                                      - เทศบาลตำบล                     จำนวน 116 แห่ง

                                      - องค์การบริหารส่วนตำบล         จำนวน 89 แห่ง

         

          ประชากร      

                   จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,732,714 คน แยกเป็นชาย 841,916 คน หญิง 890,798 คน (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559) อำเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 235,329 คน คิดเป็นร้อยละ 13.57 ของประชากรทั้งหมด รองลงมาได้แก่ อำเภอฝาง จำนวน 117,935 คน คิดเป็นร้อยละ 6.81 และอำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด ได้แก่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จำนวน 12,032 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7


 โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้