แผนงาน/โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

 

ที่

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม งบรายจ่าย และรายการ

งบประมาณ

 

รวมทั้งสิ้น

3,557,300

 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน

1,017,300

 

ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา

1,017,300

 

กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค

1,017,300

1

งบดำเนินงาน

670,000

 

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

422,500

 

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

247,500

2

งบรายจ่ายอื่น

347,300

 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

64,000

 

2. ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด

88,000

 

3. ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

195,300

 

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2,540,000

1

งบรายจ่ายอื่น

2,540,000

 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)

640,000

 

โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้

 

 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่องโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

1,400,000

 

โครงการปรับปรุงส่งเสริมการผลิตแลพัฒนากำลังคน

 

 

1.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและการพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ

500,000

 

 

Comments