ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561

โพสต์31 ก.ค. 2561 08:03โดยAnunya Srikaewkhan   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2561 08:59 ]
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ ....กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ภาค ก ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561  ภาค ข ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561  ณ สนามสอบที่ 1.วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  สนามสอบที่ 2.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  สนามสอบที่ 3.โรงเรียนสันกำแพง   สนามสอบที่ 4.โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ  สนามสอบที่ 5.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  

* ผู้เข้าสอบแข่งขันฯ ต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบแข่งขันทุกครั้ง และทุกวิชาที่เข้าสอบ

** ผู้เข้าสอบแข่งขันฯ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบที่แนบมาพร้อมประกาศฯ นี้ โดยเคร่งครัด **
Ċ
Anunya Srikaewkhan,
31 ก.ค. 2561 08:59
Ċ
Anunya Srikaewkhan,
31 ก.ค. 2561 22:43
Ċ
Anunya Srikaewkhan,
31 ก.ค. 2561 09:06
Ċ
Anunya Srikaewkhan,
31 ก.ค. 2561 08:59
Ċ
Anunya Srikaewkhan,
31 ก.ค. 2561 09:04
Ċ
Anunya Srikaewkhan,
31 ก.ค. 2561 09:04
Ċ
Anunya Srikaewkhan,
31 ก.ค. 2561 09:04
Ċ
Anunya Srikaewkhan,
31 ก.ค. 2561 09:04
Ċ
Anunya Srikaewkhan,
1 ส.ค. 2561 02:53
Ċ
Anunya Srikaewkhan,
31 ก.ค. 2561 09:08
Ċ
Anunya Srikaewkhan,
31 ก.ค. 2561 09:10
Ċ
Anunya Srikaewkhan,
31 ก.ค. 2561 09:10
Comments