กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเปรม ศรีวิชัยลำพรรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
                  
                                                                        นางอารีรัตน์  ขุนนา                           นางรัชนีวรรณ สุรินทร์
                                                           นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
      
                                                                                    
                                        นางสาวเอราวรรณ ปุลาตะโน               นายทวีศักดิ์  อินทร์กัณฑ์                        นางอนัญญา  ศรีแก้วขัน
                                       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ           นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
                                                                
 
                                        สตต.หญิง สโรชิน  ปิดความลับ                 นางมนธิรา  ธิชูโต                            นางรัตนา  เจนร่วมจิต 
                                        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ            นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

             1. รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ
อกศจ. และตามที่ อกศจ. มอบหมาย

             2. เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง การเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

             3. เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ
และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

             4. เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา

             5. เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบบรรจุแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนตำแหน่ง
และการเลื่อนตำแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น

              6. นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริการการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด

              7. เสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

              8. ดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

              9. จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้างราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

              10. จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

              11.จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในพื้นที่รับผิดชอบ

               12. ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อกศจ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ

               13. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ

               14. ดำเนินการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

               15. ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด
รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

               16. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายComments