กลุ่มนโยบายและแผน

นายปรีดา  พรหมดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
                        
                                           นางสาวกาญจนา ยกกรเลิศ                 นางสาวชัชฎาภรณ์  ชัยพรม           นางสาวพัฒนาพร พวงสายใจ                
                                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                           
                                          นางสาวภัณฑิรา  เขื่อนคำ                      นางสาวปานมนัส  โปธา                นางสาวสุดารัตน์  พิมเห็ม
                                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         1. ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ
ที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย ร่วมกับกลุ่มบริหารการศึกษา

         2. จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

         3. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด

         4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

         5. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

         6. จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน
การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล

         7. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

         8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Comments