หน่วยตรวจสอบภายใน

บุคลากร


                                                                          นางสาวเอื้อมพร  ตรีภาพนาถ
                                                               นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
                                                                        ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน


                                  
                                        
                                        
                  

                                        นางสาวอัญชลี  ยศยิ่ง                                                       ตำแหน่งว่าง
                              นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ               นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการหน้าที่ความรับผิดชอบ

     1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ

      2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


เบอร์โทรศัพท์

      053-218599

Ċ
อัญชลี ยศยิ่ง,
17 ม.ค. 2561 00:14
Ċ
อัญชลี ยศยิ่ง,
17 ม.ค. 2561 00:15
Comments