ชื่อนวัตกรรม เกษตรกรน้อยหัวใจเทคโนโลยี (IT young farmer)

โพสต์22 มี.ค. 2559 07:51โดยadmin bpnschool
โดย นายสุภาพ บริบูรณ์

ชื่อนวัตกรรม เกษตรกรน้อยหัวใจเทคโนโลยี (IT young farmer)
มีการบูรณาการเทคโนโลยีมาผสมผสานกับการเกษตรและวิชาอื่นๆ เช่น วิชาเกษตร คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ลูกเสือ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ในชั่วโมงซ่อมเสริม และใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะชีวิตในการเรียนรู้ การทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งจะมีกิจกรรมตามใบงานดังนี้ ในวิชาการงานอาชีพฯ จะมีการประกอบอาหารจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำอาหารตามเมนูที่นักเรียนสนใจ ได้วิเคราะห์ว่าแต่ละเมนูอาหารมีส่วนประกอบของผักอะไรบ้าง และในวิชาวิทยาศาสตร์ ทำผังความคิดส่วนประกอบของเมนูอาหารว่ามีผักอะไรบ้าง แล้วหาชื่อทางวิทยาศาสตร์ของผักนั้นๆ วิชาภาษาไทยทำรายงานลักษณะของผักแต่ละเมนูอาหาร  วิชาศิลปะให้วาดภาพส่วนต่างๆ ของผักแต่ละเมนูอาหาร วิชาคณิตศาสตร์ คำนวณพื้นที่การทำพื้นที่หลุมปลูกผักแต่ละเมนูอาหาร(ทำรูปแบบเสวียนไม้ไผ่)  ส่วนวิชาคอมพิวเตอร์ นำผังความคิดนำมาทำ Infographic และนำข้อมูลแต่ละเมนูอาหารนำมาสร้าง weblog เรื่องการปลูกผักตามเมนูอาหาร นำ URL ของ weblog มาทำ QR Code แล้วนำไปทำป้ายรายละเอียดดูข้อมูลผ่านการแสกน QR Code เพื่อนำไปติดตั้งที่ หลุมปลูกผักเมนูอาหารสำหรับผู้ที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม และวิชาลูกเสือลงมือสร้างหลุมปลูกผักตามขนาดที่ได้ออกแบบคำนวณไว้ (ทำรูปแบบเสวียนไม้ไผ่) พร้อมเตรียมดินและปลูกผักตามหลุมเมนูอาหารต่างๆ
ในการเรียนการสอนแบบนี้นักเรียนจะได้มีการทำงานเป็นทีม ประยุกต์เทคโนโลยีในการทำการเกษตร ใช้ความรู้ทุกวิชาในการเรียนรู้ ได้สร้างสื่อการเรียนรู้ในการเผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ให้นักเรียน ป.1-3 ที่มีการเรียนการสอนโดยคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ต ได้สแกน QR Code ดูข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียนรู้ความเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเอง นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน เหมาะกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

Ċ
admin bpnschool,
22 มี.ค. 2559 07:51
Ċ
admin bpnschool,
22 มี.ค. 2559 07:51
Comments