บทคัดย่อ “ถังขยะแยกโลหะ ” หรือ “ iron bin ”

โพสต์2 ต.ค. 2562 17:37โดยadmin bpnschool
บทคัดย่อ 
“ถังขยะแยกโลหะ ” หรือ “ iron bin ”  เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ประเภทการใช้ เทคโนโลยีใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green Technology) ผู้จัดท าได้เกิดแนวคิดที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการแยกขยะจ าพวกโลหะได้ง่ายขึ้น โดยใช้ขยะหรือวัสดุเหลือใช้มาประกอบในการ สร้างสรรค์ โดยอาศัยหลักการของสะเต็มศกึษามาบูรณาการสอดแทรกใช้ในทุกขั้นตอนในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ ผู้จัดท าได้สังเกตประเด็นปัญหาหลากหลายประเด็น แต่ประเด็นปัญหาที่ผู้จัดท าสนใจที่จะหา แนวทางในการแก้ไขปัญหานั่นก็คือ ประเด็นปัญหาการทิ้งขยะของนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้อยซึ่งเป็นปัญหา เพราะบางครั้งนักเรียนไม่แยกขยะก่อนทิ้งท าให้มีขยะปะปนกันเป็นจ านวนมากซึ่งขยะบางชนิดสามารถน าไปแปร รูปได้ อย่างเช่น พลาสติกและโลหะ  ด้วยเหตุนี้ทางผู้จัดท าจึงสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ให้มีความสะดวกมีความ น่าสนใจในการทิ้งขยะและแยกขยะของนักเรียนโดยที่ผลงานสิ่งประดิษฐ์นี้มีการออกแบบใหเ้ปิด-ปิดได้เองและมี เสียงกล่าวค าว่า “ขอบคุณ” หลังทิ้งขยะด้วย   การออกแบบผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เป็นลักษณะ ของ     “ถังขยะแยกโลหะ  ( iron bin ) ”   โดยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้     เป็นที่ดึงดูดความสนใจให้กับนักเรียน ยกตัวอย่าง  เช่น การท าถังขยะเปิด-ปิด อัตโนมัติ ที่ปรับเปลี่ยนจาก เดิมโดยน าเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี         เนื่องจากถังขยะธรรมดาที่ใช้การเหยียบ หรอืใช้มอืสัมผัส กับตัวถังขยะ ซึ่งมีเชื้อโรคปะปนอยู่ ท าให้เช้ือโรคสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลใหต้ัวเราติด เช้ือท า ให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา  ผู้จัดท าได้น าผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปให้เพื่อนนักเรียนและ คณะครูในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ทดสอบการใช้งาน  จากนั้นสอบถามความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเพื่อน ามาปรับปรุงผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น  เพื่อที่จะเป็นการเผยแพร่ส่งต่อความรู้ที่ได้เรียนรู้จาก กระบวนการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในครั้งน้ีออกสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนอันเป็นประโยชน์สูงสุดของ การศกึษา ภายใต้แนวคิดที่วา่ “สะดวก ประหยัด ปลอดภัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”