ผลงานวิชาการครู

บทคัดย่อ “ถังขยะแยกโลหะ ” หรือ “ iron bin ”

โพสต์2 ต.ค. 2562 17:37โดยadmin bpnschool

บทคัดย่อ 
“ถังขยะแยกโลหะ ” หรือ “ iron bin ”  เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ประเภทการใช้ เทคโนโลยีใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green Technology) ผู้จัดท าได้เกิดแนวคิดที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการแยกขยะจ าพวกโลหะได้ง่ายขึ้น โดยใช้ขยะหรือวัสดุเหลือใช้มาประกอบในการ สร้างสรรค์ โดยอาศัยหลักการของสะเต็มศกึษามาบูรณาการสอดแทรกใช้ในทุกขั้นตอนในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ ผู้จัดท าได้สังเกตประเด็นปัญหาหลากหลายประเด็น แต่ประเด็นปัญหาที่ผู้จัดท าสนใจที่จะหา แนวทางในการแก้ไขปัญหานั่นก็คือ ประเด็นปัญหาการทิ้งขยะของนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้อยซึ่งเป็นปัญหา เพราะบางครั้งนักเรียนไม่แยกขยะก่อนทิ้งท าให้มีขยะปะปนกันเป็นจ านวนมากซึ่งขยะบางชนิดสามารถน าไปแปร รูปได้ อย่างเช่น พลาสติกและโลหะ  ด้วยเหตุนี้ทางผู้จัดท าจึงสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ให้มีความสะดวกมีความ น่าสนใจในการทิ้งขยะและแยกขยะของนักเรียนโดยที่ผลงานสิ่งประดิษฐ์นี้มีการออกแบบใหเ้ปิด-ปิดได้เองและมี เสียงกล่าวค าว่า “ขอบคุณ” หลังทิ้งขยะด้วย   การออกแบบผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เป็นลักษณะ ของ     “ถังขยะแยกโลหะ  ( iron bin ) ”   โดยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้     เป็นที่ดึงดูดความสนใจให้กับนักเรียน ยกตัวอย่าง  เช่น การท าถังขยะเปิด-ปิด อัตโนมัติ ที่ปรับเปลี่ยนจาก เดิมโดยน าเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี         เนื่องจากถังขยะธรรมดาที่ใช้การเหยียบ หรอืใช้มอืสัมผัส กับตัวถังขยะ ซึ่งมีเชื้อโรคปะปนอยู่ ท าให้เช้ือโรคสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลใหต้ัวเราติด เช้ือท า ให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา  ผู้จัดท าได้น าผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปให้เพื่อนนักเรียนและ คณะครูในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ทดสอบการใช้งาน  จากนั้นสอบถามความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเพื่อน ามาปรับปรุงผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น  เพื่อที่จะเป็นการเผยแพร่ส่งต่อความรู้ที่ได้เรียนรู้จาก กระบวนการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในครั้งน้ีออกสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนอันเป็นประโยชน์สูงสุดของ การศกึษา ภายใต้แนวคิดที่วา่ “สะดวก ประหยัด ปลอดภัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ชื่อนวัตกรรม เกษตรกรน้อยหัวใจเทคโนโลยี (IT young farmer)

โพสต์22 มี.ค. 2559 07:51โดยadmin bpnschool

โดย นายสุภาพ บริบูรณ์

ชื่อนวัตกรรม เกษตรกรน้อยหัวใจเทคโนโลยี (IT young farmer)
มีการบูรณาการเทคโนโลยีมาผสมผสานกับการเกษตรและวิชาอื่นๆ เช่น วิชาเกษตร คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ลูกเสือ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ในชั่วโมงซ่อมเสริม และใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะชีวิตในการเรียนรู้ การทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งจะมีกิจกรรมตามใบงานดังนี้ ในวิชาการงานอาชีพฯ จะมีการประกอบอาหารจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำอาหารตามเมนูที่นักเรียนสนใจ ได้วิเคราะห์ว่าแต่ละเมนูอาหารมีส่วนประกอบของผักอะไรบ้าง และในวิชาวิทยาศาสตร์ ทำผังความคิดส่วนประกอบของเมนูอาหารว่ามีผักอะไรบ้าง แล้วหาชื่อทางวิทยาศาสตร์ของผักนั้นๆ วิชาภาษาไทยทำรายงานลักษณะของผักแต่ละเมนูอาหาร  วิชาศิลปะให้วาดภาพส่วนต่างๆ ของผักแต่ละเมนูอาหาร วิชาคณิตศาสตร์ คำนวณพื้นที่การทำพื้นที่หลุมปลูกผักแต่ละเมนูอาหาร(ทำรูปแบบเสวียนไม้ไผ่)  ส่วนวิชาคอมพิวเตอร์ นำผังความคิดนำมาทำ Infographic และนำข้อมูลแต่ละเมนูอาหารนำมาสร้าง weblog เรื่องการปลูกผักตามเมนูอาหาร นำ URL ของ weblog มาทำ QR Code แล้วนำไปทำป้ายรายละเอียดดูข้อมูลผ่านการแสกน QR Code เพื่อนำไปติดตั้งที่ หลุมปลูกผักเมนูอาหารสำหรับผู้ที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม และวิชาลูกเสือลงมือสร้างหลุมปลูกผักตามขนาดที่ได้ออกแบบคำนวณไว้ (ทำรูปแบบเสวียนไม้ไผ่) พร้อมเตรียมดินและปลูกผักตามหลุมเมนูอาหารต่างๆ
ในการเรียนการสอนแบบนี้นักเรียนจะได้มีการทำงานเป็นทีม ประยุกต์เทคโนโลยีในการทำการเกษตร ใช้ความรู้ทุกวิชาในการเรียนรู้ ได้สร้างสื่อการเรียนรู้ในการเผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ให้นักเรียน ป.1-3 ที่มีการเรียนการสอนโดยคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ต ได้สแกน QR Code ดูข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียนรู้ความเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเอง นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน เหมาะกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

“6ขั้นตอนง่ายๆ ในการสร้างเกมส์สื่อการเรียนรู้”

โพสต์22 มี.ค. 2559 07:44โดยadmin bpnschool

โดย นายสุภาพ บริบูรณ์


          “6ขั้นตอนง่ายๆ ในการสร้างเกมส์สื่อการเรียนรู้” โดยใช้โปรแกรมpower piont 2007มาสอนนักเรียนในการสร้างเกมส์ฝึกสมาธิ และสื่อการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาและข้อสอบ โดยนำสื่อการเรียนรู้สลับกับเกมส์ฝึกสมาธิ เมื่อเล่นผ่านด่านก็จะเข้าสู่เนื้อหามีทำแบบทดสอบ มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1.ฝึกสร้างเกมส์ 2.การศึกษาเนื้อหาความรู้และวิเคราะห์ข้อสอบ 3.ฝึกทำสื่อการเรียนรู้พร้อมแบบทดสอบ 4.การรวมเกมส์กับสื่อการเรียนรู้ 5.การศึกษาเนื้อหาที่สนใจมาสร้างเกมส์สื่อกาเรียนรู้ ขั้นที่ 6.นำองค์ความรู้ท้องถิ่นมาสร้างสื่อ
         จากการที่ครูผลิตสื่อ แต่ครูสอนให้นักเรียนผลิตสื่อ นำมาช่วยเหลือนักเรียนพิเศษฝึกสมาธิโดยสื่อที่นักเรียนสร้างขึ้น และเป็นการสร้างองค์ความรู้ในโรงเรียนและชุมชนมาเป็นสื่อการเรียนรู้ โดยนักเรียนเพื่อนักเรียน


1-3 of 3