ประวัติโรงเรียน

         ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2481 ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สมัยนั้นเรียกว่า”โรงเรียนวัดโป่งน้อย” เปิดสอนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีนายสม ชัยวุฒิ เป็นครูใหญ่ ต่อมามีนายวัชระ ณ เชียงใหม่ เป็นครูใหญ่ มีสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นทำให้ต้องย้ายนักเรียนไปเรียนห้วยทราย ซึ่งปัจจุบันก็คือ โรงเรียนบ้านห้วยทราย  เพราะเกรงว่านักเรียนจะได้รับอันตราย ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2510 พระอธิการคำตั๋น เตชวโร เจ้าอาวาสวัดโป่งน้อย  นายใจ๋ เตชะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตลอดจนคณะกรรมการศรัทธาวัดโป่งน้อย และบ้านร่ำเปิง ได้ประชุมปรึกษาหารือกันเห็นว่า นักเรียนที่อยู่บ้านโป่งน้อย และบ้านร่ำเปิง ได้รับความลำบากในการเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยทรายเพราะระยะทางไกล ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะจัดตั้งโรงเรียน ส่งเรื่องไปยังอำเภอ และจังหวัด ตามลำดับ

         ครั้นถึงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2511 ทางจังหวัดก็อนุญาตให้มีการจัดตั้งโรงเรียนได้ โดยให้นามว่า “โรงเรียนบ้านโป่งน้อย” คณะกรรมการซึ่งมีพระอธิการคำตั๋น เตชวโร เป็นประธาน นายศรี ใหม่วรรณ เป็นรองประธาน นายใจ๋ เตชะ เป็นเหรัญญิก ร่วมกับคณะกรรมการอื่น ๆ ได้ร่วมมือกันจัดสร้างอาคารขึ้นใหม่ ในเนื้อที่ทางตอนใต้ของวัด แต่การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จึงใช้ศาลาการเปรียญวัดโป่งน้อยเป็นที่เรียนชั่วคราว และได้ทำพิธีเปิดป้าย อาคารเรียนในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 โดยมีนายชุ่ม บุญเรือง นายอำเภอเมืองสมัยนั้นเป็นประธาน

         ในปี พ.ศ. 2512 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายบุญส่ง รังสี ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการศึกษา พร้อมทั้งคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนดำเนินการสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ คิดเป็นเงิน 164,706.50 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ได้จากภาษีบำรุงท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2512 และปี พ.ศ. 2513 จำนวน 80,700 บาท นอกจากนั้นเป็นเงินที่มาจากราษฎรสมทบ จำนวน 75,006.50 บาท และยังได้สร้างประปาโรงเรียน รั้วลวดหนามรอบบริเวณโรงเรียน และสร้างเสาธงชาติ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,733 บาท ซึ่งเงินที่เกินมาได้มาจากผู้ใจบุญ และผู้ปกครองนักเรียน ได้ทำพิธีมอบสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 โดยมี นายสุพจน์ ศรลัมภ์ นายอำเภอเมืองเป็นประธาน และได้เปิดป้ายชื่ออาคาร ได้ชื่อว่า “อาคารประชาราษฎรอุทิศ”
           ปัจจุบันมี นายชูศักดิ์  เนียมทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในโรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่วันที่ 12  พฤศจิกายน 2561 จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เลขที่ 177 หมู่ 13 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร/โทรสาร 053329198

แผนผังในโรงเรียน


Comments