ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการเบิกค่าศึกษาบุตร  61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 เม.ย. 2559 16:34 admin bpnschool
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการเบิกค่ารักษาพยาบาล  51 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 เม.ย. 2559 16:34 admin bpnschool
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2175 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 พ.ค. 2559 18:23 admin bpnschool
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
โครงร่างแผนการสอนโรงเรียนบ้านโป่งน้อย  14 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 มี.ค. 2559 07:33 admin bpnschool
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ประถมศึกษา  48 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 เม.ย. 2559 16:33 admin bpnschool
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
มัธยมศึกษา  48 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 เม.ย. 2559 16:33 admin bpnschool
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  78 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 พ.ค. 2560 21:06 admin bpnschool
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560   41 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 พ.ค. 2560 01:36 admin bpnschool
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561  86 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 พ.ค. 2561 21:48 admin bpnschool
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวชี้วัดประเมินคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้อย  57 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 มี.ค. 2559 07:33 admin bpnschool
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  71 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 ก.ค. 2559 18:39 admin bpnschool
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  65 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 เม.ย. 2560 21:37 admin bpnschool
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ตารางสอนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2561  76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 พ.ค. 2561 06:53 admin bpnschool
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  62 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 มี.ค. 2559 07:35 admin bpnschool
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  71 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 29 ต.ค. 2559 16:49 admin bpnschool
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 พ.ย. 2561 05:28 admin bpnschool
ċ

ดาวน์โหลด
แบบ เอกสารราชการ เช่น ใบลา ใบเบิกต่างๆ เป็นต้น  113 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 มี.ค. 2559 07:34 admin bpnschool
ċ

ดาวน์โหลด
โปรแกรมใช้ในการขยาย จอในการนำเสนองานหรือสอน  296 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 มี.ค. 2559 07:34 admin bpnschool
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
รายชื่อ นักเรียน ป.1-ม.3 สำหรับเช็คชื่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  55 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 พ.ย. 2559 22:49 admin bpnschool
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  529 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 มี.ค. 2560 21:46 admin bpnschool
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2397 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 ก.ย. 2559 06:37 admin bpnschool
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  124 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 มี.ค. 2560 02:24 admin bpnschool
Comments