บุคลากรโรงเรียนนายชูศักดิ์  เนียมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อยนางวัลลภา หมื่นสีทา
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.สุธีรา  โมทะนะสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวราภรณ์  เซ็นเสถียร
ครูชำนาญการ พิเศษ
  
นางจันทนา  หน่อคำมา
ครูชำนาญการ

นางขวัญใจ หน่อคำมา
ครูชำนาญการ

น.ส.ชลิทรา จันทร์ธีระโรจน์
ครูชำนาญการ

นางสุภาพร พินิจพรพรรณ
ครูชำนาญการ


นายยงยุทธ  ธรรมวงค์ษา
ครู คศ.1

นางสาวนพวรรณ  ขันคำ
ครู คศ.1 
 
นายวริศ  คำยวง
ครู คศ.1

นายปวัสน์ศักดิ์  รินไชยยา
ครู คศ.1

นางไพจิตรา วงค์เรือง
ครู คศ.1

นางสาวิตรี บุญพลอย

ครู คศ.1
 
นางสุนันทา  ธรรมวงค์ษา
ครู คศ.1

นางสาวพิมพร  อุปรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวพิมพร  อุปรัตน์
ครู คศ.1 

นายสุริยัน  เวียงแสน
ครู คศ.2นางรสริน  ศรีสมยา
ครู คศ.1

นางสาวระติวัลย์  ทองกูล
ครู พนักงานราชกา 


นางสรชา แสงจันทร์
ครูผู้ทรงคุณค่า    


Comments