บุคลากรโรงเรียนนายชูศักดิ์  เนียมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย


นางวัลลภา หมื่นสีทา

ครูชำนาญการ
น.ส.สุธีรา  โมทะนะสุนทร

ครูชำนาญการ

นางอาธัญญา  จันตะคุต
ครูชำนาญการ

นางจันทนา   หน่อคำมา
ครูชำนาญการ 

นายภัทรพงศ์   เจียระนันท์
ครูชำนาญการ
 

นายสุภาพ    บริบูรณ์
ครูชำนาญการ
นางวราภรณ์  เซ็นเสถียร
ครูชำนาญการ 
 
นางขวัญใจ  อาษากิจ
ครู คศ.1 

นายยงยุทธ  ธรรมวงค์ษา
ครู คศ.1 
นายกวิน   หยดย้อย
ครู คศ.1  
น.ส.ชลิทรา จันทร์ธีระโรจน์
ครู คศ.2
นางสุภาพร พินิจพรพรรณ
ครู คศ.2


นางสาวสุนันทา  ปิ่นแก้ว
ครู คศ.1
นางสาวนพวรรณ  ขันคำ
ครู คศ.1 
 
นายสุริยัน  เวียงแสน
ครู คศ.1 
 
นายวริศ  คำยวง
ครู คศ.1

นายปวัสน์ศักดิ์  รินไชยยา
ครู คศ.1

นางไพจิตรา วงค์เรือง
ครู คศ.1

นางสาวพิมพร  อุปรัตน์

ครู คศ.1

างพิชชาภา คำยวง
ครู คศ.1 

 นางสาวิตรี บุตรพลอย
ครู คศ.1
น.ส.ภรณ์กนก อินกองงาม
ครูผู้ช่วย

นางรสริน ศรีสมยา
ครูผู้ช่วย 

นางสาวระติวัลย์  ทองกูล
ครู พนักงานราชการ

นางรุ่งทิวา  ราชใจมา
ครู อัตราจ้าง
 นางสาวอำภา ปัญญา
ครู อัตราจ้าง 
นางสรชา แสงจันทร์
ครูผู้ทรงคุณค่า

นายชยพล    สุคันธา
ครู ธุรการ 

นายส่วยจิ่ง  ศรีบัณฑิต
นักการภารโรง    


Comments