งานธุรการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม                
        
ที่อยู่ 150 ม.4 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์  77170

        โทร./โทรสาร 032 699437   E-mail. phannoiwitt@gmail.com