งานธุรการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม                 
        ที่อยู่ 150 ม.4 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์  77170
        โทร./โทรสาร 032 699437   E-mail : Phannoiwitt@gmail.com