หน้าแรก

ประวัติส่วนตัวชื่อ-สกุล: นายสุรศักดิ์ สงอินทร์
สอนวิชา : ดนตรีสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ประวัติการศึกษา
    ระดับปริญญาตรี: ศศ.บ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( ดนตรีสากล )  ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   

ประวัติการทำงาน
    พ.ศ. 2553 - 2555 : ครูอัตราจ้างดนตรีสากลโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
พ.ศ. 2556 - 2560 : ครูอัตราจ้างดนตรีสากลโรงเรียนตลาดหนองหวาย
พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน : พนักงานราชการ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
ความถนัดทางสาขาวิชา

    - สอนวงดนตรีประเภทเครื่องลม
    - 

ติดต่อ
     e-mail: surasak@bpn.ac.th
    facebook: surasak  songin