งานประกันคุณภาพการศึกษา

 ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2559  [1]  [2]

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและตั้งเป้าหมายตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 [1]   [2]

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 [1] [2]

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล มาตรฐานด้านผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 [คลิก]

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบสารสนเทศออนไลน์งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 [คลิก] <เชิญประชุมวันที่ 7-3-60 
        
        เวลา 13.00 น. ห้องประชุมแอร์ >

 คู่มือสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน [ดาวน์โหลด]

  แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน  [ดาวน์โหลด]

  คู่มือการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 15 มาตรฐาน [ดาวน์โหลด]

เอกสารดาวน์โหลด 

 แบบบันทึกหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์ สำหรับการติดตามการประเมินตามมาตรฐาน (มฐ.1-15)  [ดาวน์โหลด]  ***ดาวน์โหลดเอกสารและจัดเตรียม

ข้อมูลตามรายการ *** <<เชิญคุณครูทุกท่านประชุม วันที่ 7-3-60  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแอร์>>

 เครื่องมือประเมินด้านผู้เรียน (มฐ.1 - 6)  [ดาวน์โหลด]  ***สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้***  มฐ.5 ไม่ต้องกรอกข้อมูล มอบหมายครูอรณีกรอกข้อมูล(มฐ.5 รับผิดชอบ)

 เครื่องมือประเมินด้านการจัดการศึกษา (มฐ.7-12) [ใช้แบบประเมินออนไลน์ มฐ7-12 สำหรับคุณครูทุกท่าน]

        เครืองมือประเมินด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (มฐ.13) [รอข้อมูล]

        เครืองมือประเมินด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (มฐ.14) [รอข้อมูล]

        เครืองมือประเมินด้านมาตรการของสถานศึกษา (มฐ.15) [รอข้อมูล]
        
        เครื่องมือประเมินสมรรถภาพร่างกาย นร.1-6 (มฐ.1) [ดาวน์โหลด] ***มอบหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาสุขศึกษา***(อ้างอิง มฐ.1 รับผิดชอบ)

        เครื่องมือสุปมาตรฐาน มฐ.1-5 [ดาวน์โหลด] *** มอบหมายครูศศิภา ผู้รวบรวมและสรุป *** (อ้างอิงคำสั่ง 043/3/2559 หัวข้อที่ 4)***
        
**สำหรับครูที่ปรึกษาเป็นผู้ประเมิน**

 เครื่องมือประเมินค่านิยม 12 ประการ [ดาวน์โหลด ]  มอบหมายครูครอรวรรณ รวบรวมข้อมูลและสรุปประเมินระดับคุณภาพ (อ้างอิง มฐ.2 รับผิดชอบ)

 เศรษฐกิจพอเพียง [ดาวน์โหลด]  มอบหมายครูกิ่งแก้ว รวบรวมข้อมูลและสรุปประเมินระดับคุณภาพ (อ้างอิง มฐ.14 รับผิดชอบ)

 อัตลักษณ์ของผู้เรียน [ดาวน์โหลด]  มอบหมายครูวีระยุทธ รวบรวมข้อมูลและสรุปประเมินระดับคุณภาพ (อ้างอิง มฐ.14 รับผิดชอบ)


         เกณฑ์การประเมินเครื่องมือต่างๆ
        
         *** เกณฑ์การประเมินค่านิยม 12  ประการ [ดาวน์โหลด] ****

        *** เกณฑ์การประเมินอัตลักษณ์ผู้เรียน [ดาวน์โหลด] ***

        *** เกณฑ์การประเมินเศรษฐกิจพอเพียง [ดาวน์โหลด] *** 
        
        *** เกณฑ์ประเมินสมรรถภาพทางราางกาย [ดาวน์โหลด] ***


ลิงค์แบบประเมินออนไลน์ 

แบบประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (มฐ.7) ด้านครูผู้สอน <สำหรับประเมินตนเอง>       กดเพื่อประเมิน ครูทุกคน

แบบประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (มฐ.7) ด้านครูผู้สอน <สำหรับผู้อื่นประเมิน>         กดเพื่อประเมิน ครูทุกคน

แบบประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (มฐ.8) ผู้บริหารปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ฯ        กดเพื่อประเมิน ครูทุกคน
 
แบบประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (มฐ.9) คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ฯ   กดเพื่อประเมิน ครูทุกคน

แบบประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (มฐ.10) สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ฯ กดเพื่อประเมิน ครูทุกคน

แบบประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (มฐ.11) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการฯ กดเพื่อประเมิน ครูทุกคน
             
แบบประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (มฐ.12) สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในฯ  กดเพื่อประเมิน ครูทุกคน       


ห้องเก็บเอกสารงานประกันที่เกี่ยวข้อง 15 มฐ. (สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม)


 เกียรติบัตร/วุฒิบัตร  เฉพาะไฟล์ pdf เท่านั้น

 เอกสาร/ เฉพาะไฟล์ pdf เท่านั้น

 สรุปมาตรฐาน / เฉพาะไฟล์ pdf เท่านั้น

 โปรแกรมแปลงไฟล์สแกนเป็น  pdf /ดาวน์โหลด

 คำสั่งปีการศึกษา 2559/ ดาวน์โหลด

 คำสั่งปีการศึกษา 2560/ ดาวน์โหลด

 รายงานกิจกรรมต่าง ปีการศึกษา 2559 / ดาวน์โหลด