งานประกันคุณภาพการศึกษา

 ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2560 คลิก

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและตั้งเป้าหมายตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล มาตรฐานด้านผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบสารสนเทศออนไลน์งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
        

 คู่มือสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน [ดาวน์โหลด]

  แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน  [ดาวน์โหลด]