ชื่อ - สกุล             นางสาวจินตนา  ปานแดง
                                                      ชื่อเล่น                 แพรว
       
จบการศึกษา 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
       สาขา                  วิศวกรรมเครื่องกล
       สถานที่ทำงาน    โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
       สังกัด                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 
                                                                                                      

  

ติดต่อ
     e-mail: Jintana@bpn.ac.th