การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563


 วิชา ฟิสิกส์ 1

กลุ่มฟิสิกส์ ม.ปี 2563

เข้าห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom

    รหัสของชั้นเรียน ni677ssวิชา ฟิสิกสพื้นฐาน


กลุ่มฟิสิกส์ ม.5 ปี 2563

เข้าห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom

    รหัสของชั้นเรียน kff5laf


อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ อัจฉริยะพลิกโลก


สนามเเม่เหล็กโลก