การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ระหว่างวันที่ 4  - 31 มกราคม 2564


 วิชา ฟิสิกส์ 2

 
กลุ่มฟิสิกส์ ม.4/1 


กลุ่มฟิสิกส์ ม.4/2 วิชา ฟิสิกส์ 3

กลุ่มฟิสิกส์ ม.5/1 


กลุ่มฟิสิกส์ ม.5/2 

 วิชา ฟิสิกส์ 5

                         

                กลุ่มฟิสิกส์ ม.6/1                                 กลุ่มฟิสิกส์ ม.6/2

 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ อัจฉริยะพลิกโลก


สนามเเม่เหล็กโลก