ประวัติส่วนตัประวัติส่วนตั
ประวัติส่วนตั


ชื่อ-สกุล: นางสาวโสภิศ  ทองอยู่
สอนวิชา : เกษตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

ประวัติการศึกษา
    ระดับปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
    ระดับ ป.บัณฑิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประวัติการทำงาน
    พ.ศ. 2555 - 2560 : ครูเกษตร
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
    พ.ศ. 2560 : ครูมัธยมบ้านทำเนียบ

ความถนัดทางสาขาวิชา
    - การเกษตร พืช สัตว์ และประมง
    

ติดต่อ
     e-mail: Sopit@bpn.ac.th
    facebook: #รักนะ หอยขม#