คุณครูฉัตรตรา  เกตุธนวิชญ์
ครูชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)
กิจกรรมเด่น
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต [คลิก]