หน้าแรก

ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - สกุล        :  นางสาวเมธาวัณน์  แสงศรีจันทร์
ชื่อเล่น            :  ตุ๊กตา
วันเดือนปีเกิด  :  วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2536
กรุ๊ปเลืิอด        :  เอบี