วิชาวิทยาศาสตร์ 3 (ว22101)
https://classroom.google.com/u/1/c/Njk5MDYyMjA4MVpa
รหัสเข้าชั้นเรียน aimzy6q
กลุ่ม Line
วิชาวิทยาศาสตร์ 3 (ว22101)
 
 วิชาวิทยาศาสตร์ 5 (ว23101)
https://classroom.google.com/u/1/c/MTI0MzEwNDg2OTg2
รหัสเข้าชั้นเรียน airs7ry
 กลุ่ม Line
วิชาวิทยาศาสตร์ 5 (ว23101)
 รายงานการประชุม/อบรม/สัมมนา ปีการศึกษา 2563 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
 รายงานกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [ 1 ] 
 รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกล (DLTV) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [ 1 ]