การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563


วิชางานช่างไฟฟ้า ม.4/2

กลุ่มเด็กช่างสร้างชาติ ม.4/2 ปีการศึกษา 2563

เข้าห้องเรียนออนไลน์

>>> Click <<<


https://classroom.google.com/h
    รหัสของชั้นเรียน  vehzkyn