หน้าแรก


การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563


            วิชาภาษาไทย ม.2
                      เข้ากลุ่มไลน์ ม.2

เข้าห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom

รหัสของชั้นเรียน tfpocio

  วิชาภาษาไทย ม.5
                      เข้ากลุ่มไลน์ ม.5

เข้าห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom

รหัสของชั้นเรียน dxzfvgd 

http://1.bp.blogspot.com/-q7wq1nV8Sgs/UwcU2kRpSaI/AAAAAAAARaE/Yx99zgMDwLI/s1600/gg6.gif                                                                                                                                             http://1.bp.blogspot.com/-q7wq1nV8Sgs/UwcU2kRpSaI/AAAAAAAARaE/Yx99zgMDwLI/s1600/gg6.gif                                     

วิดีโอ YouTube