คณิต คิดสนุก
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563


 รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้นกลุ่มไลน์ รหัสคลาสรูม 
 31101  คณิตศาสตร์ 1

 ม.4 
เข้าห้องเรียนออนไลน์ 

รหัสของชั้นเรียน
  
xh6vghs 


ค31201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1


ม.4/1 

 
เข้าห้องเรียนออนไลน์ 

รหัสของชั้นเรียน
   
dnnepaq

ค33101  คณิตศาสตร์ 5

 ม.6เข้าห้องเรียนออนไลน์ 

รหัสของชั้นเรียน
  

ม.6/1 : elym3ny

ม.6/2 : p6rzm6f

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

 ม.6

 
เข้าห้องเรียนออนไลน์ 

รหัสของชั้นเรียน
   
 y37yxw4หยุดเรียนได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้


หน้าเว็บย่อย (1): ประวัติส่วนตัว