กิจกรรมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
***************************************************************
กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 • กิจกรรมผ่อนกายคลายสมองก่อนสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [ดาวน์โหลด]
 • กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันศุกร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [ดาวน์โหลด]
 • การสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 [ดาวน์โหลด]
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รับการติดตามและประเมินจาก สสวท. [ดาวน์โหลด]
 • อบรมเรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ณ บ้ายสายเพชร [ดาวน์โหลด]
 • งานเลี้ยงต้อนรับครูใหม่และเลี้ยงส่งครูสุภมาศ [ดาวน์โหลด]
 • การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 [ดาวน์โหลด]
 • กิจกรรมฐานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ดาวน์โหลด]
 • ตลาดนัดอาชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ดาวน์โหลด]

กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2561
 • กิจกรรมสภาจิตอาสาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม [ดาวน์โหลด]
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม [ดาวน์โหลด]
 • งานแนะแนวรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม [ดาวน์โหลด]
 • กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ [ดาวน์โหลด]
 • ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [ดาวน์โหลด]
 • การสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560 [ดาวน์โหลด]
 • กิจกรรมวันครูแห่งชาติ [ดาวน์โหลด]
 • นักเรียนศึกษาดูงานมหิดลคนรักสัตว์ [ดาวน์โหลด]
 • ทดสอบข้อสอบ PISA ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมกราคม  [ดาวน์โหลด]
 • กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 2/2560 [ดาวน์โหลด]
 • การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  [ดาวน์โหลด]
 • ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2560 [ดาวน์โหลด]

กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม
 • กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  67 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [ดาวน์โหลด]
 • กิจกรรมวันคริสต์มาส (ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่) ประจำปีการศึกษา 2560 [ดาวน์โหลด]
 • กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ
  กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน