K R U J A N T I M A







                   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 , 2/2 

                   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมกีฬาสีกัลปพฤกษ์เกมส์  

                   แผนการจัดการเรียนรู้ 1/2560                

                   แผนการจัดการเรียนรู้ 2/2560 

                  บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 2/2560