ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โรงเรียนบ้านเปียงหลวงขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
  ✨รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติ 
  🏆🥇การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 
  โดย เด็กหญิงภัทราวดี แซ่ลี่ เด็กหญิงพิมพ์พิชชา แซ่เติ้ง
  ครูที่ปรึกษา นางสาวศิริมน จรัสสันติจิต และนางสาวสุภาภรณ์ จินดาจักร์
  ✨รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ 
  🏆🥇การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 
  โดย เด็กชายสมชาย แซ่หยาง เด็กชายพัชรพล หยางเจียง
  เด็กชายศรายุทธ์ แซ่โม่
  ครูที่ปรึกษา นายเอกลักษณ์ ประกอบชาติ และนายรพี ทิพย์ประพันธ์
  ✨รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ 
  🏆🥇การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ม.1-ม.3 
   โดย เด็กชายสุทธิภัทร ทาออ เด็กหญิงลลิตา แซ่หยาง
  เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีธรรมนิตย์
  ครูที่ปรึกษา นางกันต์ฤทัย สุภามูล และนายศราวุฒิ หม่องมาลี
  ✨รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ 
  🏆🥇การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-3
   โดย เด็กหญิงปภาดา ก่ายแก้ว เด็กหญิง ภัสสร กันนะ 
  เด็กหญิงพุทธรักษา หนั่นต่า 
  ครูที่ปรึกษา นายอนวัช นันทะเสน และนางสาวเพ็ญประภา จันทร์ศรีงาม
  ✨รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ 
  🏆🥇การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6   
  โดย เด็กหญิงอรปรียา ไชยปิน เด็กชายอาทิตย์ ลุงหมาย 
  ครูที่ปรึกษา นางสาวรุ่งทิวา แก้วสุริยะ และนายอนิรุทธิ์ โยธา
  ส่ง โดย WEB Developer
 • "กีฬาครู 5 อำเภอ"
  วันที่ 20 มกราคม 2566 นายเรืองยศ ปันศิริ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ร่วมกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครู 5 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ และอำเภอเวียงแหง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนนักกีฬาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนบ้านเปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
  สามารถดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม


            

            
  ส่ง โดย WEB Developer
 • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566
  วันที่ 19 มกราคม 2566 นายเรืองยศ ปันศิริ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ร่วมกิจกรรมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมปทุมวดี 60 ปี โรงเรียนบ้านเปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
  สามารถดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม


            

            
  ส่ง โดย WEB Developer
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 349 รายการ ดูเพิ่มเติม »
นายอำนาจ บำเรอจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวง

ติดต่อ/สอบถามข้อมูล
Add Line PL.SCHOOL