ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วันครูประจำปี 2565
    วันครูประจำปี 2565
    “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต”

    วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 สมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพครู และบุคลากร ทางการศึกษาอำเภอเวียงแหง ได้จัดกิจกรรมวันครู อำเภอเวียงแหง ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เชิดชูเกียรติของวิชาชีพครู และรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของครูสืบต่อไป


         

    ส่ง 17 ม.ค. 2565 02:54 โดย ICT BPL
  • ร่วมงานพิธีสืบชะตาหลวงเมืองแหงและประดิษฐานพระพุทธประทานเวียงแหงสมปรารถนา ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแหง
    วันที่ 17 มกราคม 2564  นายอำนาจ บำเรอจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวง  มอบหมายให้ นายวิษณุวัฒน์ สอนแก้ว และนางสาวพัชรินทร์  เจริญบุญญากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวง พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูร่วมงานพิธีสืบชะตาหลวงเมืองแหงและประดิษฐานพระพุทธประทานเวียงแหงสมปรารถนา ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแหง


         

         
    ส่ง 17 ม.ค. 2565 02:55 โดย ICT BPL
  • ประกาศโรงเรียนบ้านเปียงหลวง
    เรื่อง ชะลอการเปิดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site) (ฉบับที่ ๓)
    เนื่องด้วยสถานการณ์ไม่ปกติพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ตาบลเปียงหลวงเป็นจานวนมาก และมีความ เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ขยายเป็นวงกว้าง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด – ๑๙ ในสถานศึกษา เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษา จึงขอปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติ (On site) ให้เป็น รูปแบบอื่นตามความ เหมาะสม ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังประกาศดังนี้

    ส่ง 17 ม.ค. 2565 02:40 โดย ICT BPL
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 304 รายการ ดูเพิ่มเติม »
นายอำนาจ บำเรอจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวง

ติดต่อ/สอบถามข้อมูล
Add Line PL.SCHOOL