หน้าแรก

การปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง
        เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคี ระดับ ปวช.2 ก่อนออกฝึกอาชีพ และประชุมผู้ปกครอง โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการศุภพิศิษฐ์ ไกรศรวัชร ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับร่วมมือจากหัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก นางสุคนธจรินทร์ ไกรศรวัชร ได้มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับความสำคัญของการฝึกอาชีพ อีกทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ที่นักเรียนจะได้รับจากการฝึกอาชีพ และนางพิมพ์สุรีย์ พงษ์เสือ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการฝึกอาชีพ
  
 
 

การสัมมนาหลังการฝึกงาน ระดับ ปวช.3
   เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ได้จัดโครงการสัมมนาหลังการฝึกงาน ของนักศึกษาระดับ ปวช.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน และเปิดเวทีให้นักเรียน นักศึกษาได้กล้าแสดงออกในการนำเสนอผลการฝึกงานของตน โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการศุภพิศิษฐ์ ไกรศรวัชร ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และให้โอวาทกับนักเรียน นักศึกษา และนางพิมพ์สุรีย์ พงษ์เสือ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าแผนกวิชา ครูนิเทศ และครูที่ปรึกษา เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอีกด้วย...(รูปภาพเพิ่มเติม คลิก)