หน้าแรก

ประวัติของข้าพเจ้า

ชื่อ ว่าที่ ร.ต.กฤษฎา  ณ พัทลุง

เกิด วันที่ 6 กันยายน 2519

การศึกษา

       - ประถมศึกษา โรงเรียนวัดโบสถ์สามเสน

       -มัธยมศึกษา  โรงเรียนโยธืนบูรณะ

       -ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิตบัณฑิต มหาลัยรามคำแหง

       -

ภาพโต.jpgศิลปศาสตร์บัณฑิตบัณฑิต มหาลัยรามคำแหง

      การแทรกวีดีโอ ในyourtube
หน้าเว็บย่อย (1): ประวัติส่วนต้ว3