QR code (เศรษฐกิจพอเพียง)

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
                               ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                                                                       หลักแนวคิด 
                    การนำหลักการเศรษฐกจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน