เว็บไซต์ของครูเพื่อใช้ในการช่วยจัดการเรียนการสอนในระบบ Google Apps for Education 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
      -ภาษาไทย
      -ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
      -เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3 (ครูณัชพล)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ