นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ
ครู คศ.1
เคมี
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวอรอุมา  นิ่งกลาง
ครูผู้ช่วย
ชีววิทยา
IMG_7328.JPG
นายเอกราช พาชัย
ครูผู้ช่วย
ฟิสิกส์