สังคมศึกษาฯ

นางษิชณาก์ สว่างพื้น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางปิยะมาศ  ดวงแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวกัญญา  จันทรา
ครู คศ.3