สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวธนัชชา  กาฬภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายก้องภพ  ธัญญเจริญ
ครู คศ.1